Vizum za zasebna potovanja

Navadni vizum za zasebna potovanja se izda državljanom Republike Slovenije in drugih držav ali osebam brez državljanstva, ki potujejo v Rusko federacijo z namenom zasebnega obiska, in sicer na podlagi:

 1. Povabila, ki ga je na prošnjo državljana Ruske federacije ali tujega državljana, ki ima v Ruski federaciji dovoljenje za prebivanje, ali pravne osebe izdala Federalna migracijska služba (FMS Rusije).
 2. Pisne prošnje državljana Ruske federacije, naslovljene na vodjo konzularnega oddelka, za izdajo vizuma za družinske člane, ki so tuji državljani.
 3. Pisnega povabila državljana Evropske unije, ki zakonito prebiva v Ruski federaciji in na obisk vabi ožje sorodnike. Povabilo mora biti overjeno pri notarju.

Navadni vizum za zasebni obisk se lahko izda tudi tujcu, ki mora vstopiti v Rusko federacijo zaradi nujnega zdravljenja težke bolezni ali v primeru smrti ožjega sorodnika, če priloži dokumentarna potrdila o obveznosti zdravljenja, težki bolezni ali smrti ožjega sorodnika.

Vizum za zasebni obisk za ožje člane družine državljana Ruske federacije se lahko izda za obdobje do 365 dni s pravico do neprekinjenega bivanja tekom celotnega obdobja veljavnosti vizuma, in sicer za enkratni, dvakratni ali večkrani vstop. Za ostale državljane RS vizum se izda za obdobje do 90 dni maksimalno z možnostjo enkratnega ali dvakratnega vstopa.


Obisk vojaških in civilnih grobišč 

Osebe, ki obiskujejo vojaška in civilna grobišča, morajo priložiti (*v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o poenostavitvi izdajanja vizumov državljanom Evropske unije in Ruske federacije):

 • Original ali overjeno fotokopijo potrdila o obstoju groba. Potrdilo mora izdati ruski državni organ, uprava pokopališča, vaški svet ali Rdeči križ;
 • Original ali kopijo dokumenta, ki potrjuje sorodstveno razmerje (neposredni sorodniki*) prosilca in pokopane osebe. *Neposredni sorodniki so starši, otroci, stari starši, vnuki, zakonci, bratje in sestre.

Osebam, ki obiskujejo vojaška in civilna grobišča, se praviloma izda kratkoročne vizume za zasebni obisk z veljavnostjo do 14 dni.

Posebni primeri

Tujcu, ki mora vstopiti v Rusko federacijo zaradi nujnega zdravljenja težke bolezni ali v primeru smrti ožjega sorodnika, se lahko izda navadni vizum za zasebni obisk na odlok veleposlanika Ruske federacije ali generalnega konzula Ruske federacije. Tujec mora v konzularni oddelek vložiti pisno prošnjo za izdajo vizuma.

Prošnji je treba priložiti:

 • pisno uradno potrdilo ruske medicinske ustanove na listu z glavo (overjeno z žigom), da oseba, h kateri gre tujec na obisk, potrebuje nujno zdravstveno oskrbo, nujno hospitalizacijo, nujne preiskave, ali da zaradi slabega zdravstvenega stanja dotična oseba potrebuje stalno nego;
 • ali potrdilo o smrti državljana – ožjega sorodnika prosilca (moža, žene, otrok, staršev (tudi staršev, moža ali žene prosilca, če ga zakonec spremlja na potovanju), sestre, brata);
 • mednarodni telegram o smrti državljana, ki ga je overil pristojni urednik pošte;
 • dokument, ki potrjuje neposredno sorodstveno razmerje prosilca in osebe, h kateri gre prosilec na obisk, oziroma osebe, ki je umrla.

Za pridobitev vizumа za zasebna potovanja za enkratni ali dvakratni vstop je treba priložiti naslednje dokumente:

 1. Povabilo za vstop v Rusko federacijo:
  1. Povabilo za vstop v Rusko federacijo, ki ga je izdala Federalna migracijska služba Ruske federacije
   ALI
  2. Pisno prošnjo državljana Ruske federacije, naslovljeno na vodjo konzularnega oddelka, za izdajo vizuma za družinske člane, ki so tuji državljani.

   • Za oddajo dokumentacije za izdajo vizuma je obvezna prisotnost vabitelja (državljana Ruske Federacije);
   • Če vabitelj torej državljan Ruske federacije se trenutno nahaja na ozemlju Rusije je treba predložiti notarsko overjen izvirnik pisne prošnje državljana Ruske federacije, naslovljen na vodjo konzularnega oddelka v Ljubljani

   Poleg pisne prošnje državljana Ruske federacije je potrebno priložiti sledeče:

   • izvirnik potrdila o sorodstvu (npr. potrdilo o zakonski zvezi, rojstni list), ki se po kopiranju vrne vlagatelju. V primeru, da je izvirni dokument, ki potrjuje sorodstvo v tujem jeziku, ga bo potrebno prevesti v ruščino pri sodnem prevajalcu;
   • kopijo potnega lista za tujino in kopijo notranjega potnega lista državljana Ruske Federacije ( prva stran, ki vsebuje sliko nosilca potnega lista)
   • kopijo strani ruskega potnega lista ali drugega dokumenta, ki vsebuje podatke vabitelja o prijavljenem bivališču na območju Ruske Federacije.
   • ALI

   • Pisnega povabila državljana Evropske unije, ki zakonito prebiva v Ruski federaciji in na obisk vabi ožje sorodnike zakonce, otroke, starše, babice, dedke, vnuke. Povabilo mora biti overjeno pri notarju. Zakonitost prebivanja vabitelja v Ruski federaciji je treba potrditi s kopijami dokumentov, ki potrjujejo njegov status, kot so dovoljenje za prebivanje, dovoljenje za začasno prebivanje, študijski ali delovni vizum.
    Za potrditev ožjega sorodstva je treba predložiti kopije potrdil o sklenitvi zakonske zveze ali rojstnih listov, ki so jih izdali uradni organi tujih držav (npr. med starimi starši in vnuki tudi rojstni list staršev, ki dokazuje neposredno sorodstvo).
 2. Рotni list, ki vsebuje vsaj 2 prosti strani, namenjeni pridobivanju tujih vizumov, in ki mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma, ko začne veljati vizum.
 3. Natisnjeno in lastnoročno podpisano vlogo za izdajo vizuma, ki jo mora tuji državljan izpolniti na spletni strani visa.kdmid.ru (kot kraj vložitve dokumentov navedite vizumski center, v katerem nameravate vložiti dokumente);
 4. Barvno fotografijo v velikosti 3,5 cm × 4,5 cm z ostro sliko obraza – prosilec mora biti fotografiran od spredaj, ozadje mora biti svetlo, zatemnjena očala in pokrivala niso dovoljena (izjema so osebe, ki imajo zaradi svoje narodne ali verske pripadnosti v potnem listu fotografijo s pokrivalom);
 5. Polico zdravstvenega zavarovanja, ki je veljavna za območje Ruske federacije in pokriva celotno trajanje vizuma.

Bodite pozorni! Vizum za zasebni obisk za ožje člane družine državljana Ruske federacije se lahko izda za obdobje do 365 dni s pravico do neprekinjenega bivanja tekom celotnega obdobja veljavnosti vizuma, in sicer za enkratni, dvakratni ali večkrani vstop. Za ostale državljane RS vizum se izda za obdobje do 90 dni maksimalno z možnostjo enkratnega ali dvakratnega vstopa. Konzularni oddelek ima v postopku izdaje vizuma pravico zahtevati dodatne dokumente, povabiti prosilca na pogovor ali podaljšati rok reševanja vloge za izdajo vizuma.

Bodite pozorni!

Če niste državljan Republike Slovenije, morate dodatno priložiti:

 1. Dovoljenje za neprekinjeno prebivanje v Republiki Slovenija za obdobje več kot 90 dni – za državljane naslednjih držav: Albanija, Bahrajn, Venezuela, Haiti, Egipt, Irska, Lesoto, Libija, Makedonija, Mali, Mehika, Nova Zelandija, Združeni arabski emirati, Oman, Republika Koreja, Savdska Arabija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Sierra Leone, Ekvatorialna Gvineja, Republika Južna Afrika, Japonska.

  Odvisno od posamezne nacionalne zakonodaje so lahko dokumentarno potrdilo neprekinjenega bivanja v Republiki Sloveniji za obdobje več kot 90 dni študijski ali delovni vizum, delovno dovoljenje, dovoljenje za začasno prebivanje ipd.

 2. Dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ali drug podoben dokument – za državljane naslednjih držav: Alžirija, Angola, Afganistan, Bangladeš, Vietnam, Gruzija, Indija, Irak, Iran, Kitajska, DNRK, Nepal, Nigerija, Pakistan, Ruanda, Sirija, Somalija, Čad, Šrilanka, Etiopija.

Za državljane Republike Slovenije in Evropske unije

Plačilo je mogoče s kreditno ali debetno kartico (gotovine ne sprejemamo). 

Čas obravnave vloge* Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
enkratni in dvakratni vizum
4–20 delovnih dni 35€ 27€
1–3 delovnih dni 70€ 27€

* Približni datumi od trenutka, ko dokumenti prispejo do konzularnega urada. Končni rok obdelave vizuma je odvisen od vrste povabila in ga določi konzularno predstavništvo na podlagi mednarodnih sporazumov Ruske federacije.

Bodite pozorni!

Če ste oseba brez državljanstva ali če niste državljan Republike Slovenije ali Evropske unije, vas prosimo, da o natančni ceni vizuma povprašate operaterja klicnega centra ruskega vizumskega centra.

Cene in roki za izdajo vizumov državljanom drugih držav in osebam brez državljanstva se izračunajo skladno s taksami za opravljanje konzularnih storitev, ki jih zaračunajo konzularni oddelki Ruske federacije.

Prenos ali obnovitev vizuma ne glede na državljanstvo

Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
29€ 27€

Izpolnjevanje vloge za pridobitev vizuma

Elektronsko vlogo lahko izpolnite samo na spletni strani Konzularnega oddelka Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije: https://visa.kdmid.ru.

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da so vam v ruskih vizumskih centrih na voljo tudi dodatne storitve: